algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

Alle aanbiedingen van vinden plaats onder toepasselijkheids-verklaring van deze algemene voorwaarden zowel op de aanbieding, als op de op basis daarvan tot stand gekomen overeenkomsten.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen van Scheepens zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding van Scheepens een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft Scheepens het recht om de aanbieding binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.2 Opdrachtgever zal een schriftelijke opdracht, die nog niet door Scheepens is aanvaard, alleen kunnen herroepen indien alle kosten, of inschrijvingen gemaakt terzake van de beoordeling van de opdracht en de voorbereiding van de acceptatie, zullen worden vergoed, of gehonoreerd.

Artikel 3. Wijzigingen

Wijzigingen in alle overeenkomsten en van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk tussen beide partijen zijn overeengekomen.

Artikel 4. Verslaggeving

Scheepens kan van alle daarvoor in aanmerking komende contacten met opdrachtgever contactrapporten opmaken, welke ter akkoordbevinding aan opdrachtgever toegezonden kunnen worden. Wanneer de opdrachtgever niet binnen vier werkdagen na toezending schriftelijk heeft gereageerd, wordt het desbetreffende rapport als correct beschouwd en zullen beide partijen daaraan gebonden zijn.

Artikel 5. Begroting

5.1 Scheepens maakt desgewenst een begroting met betrekking tot een opdracht, waarin in het kort de voorgestelde werkwijze wordt aangegeven en een prijs wordt begroot.

5.2 De begroting bevat een specificatie naar honorarium (op basis) van de door Scheepens gehanteerde uurtarieven en alle bijkomende kosten.

5.3 Wanneer bij het opstellen van de begroting bepaalde kosten of kostenposten niet zijn te overzien, doordat deze bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de voortgang van het project of van prijsopgaven van derden of anderszins niet met zekerheid zijn te voorspellen, kunnen deze pro memorie (PM) worden opgenomen. De doorberekening daarvan geschiedt dan achteraf of tussentijds en in redelijkheid.
De begroting kan door Scheepens worden gewijzigd wanneer en voor zover dit is gebaseerd op omstandigheden of feiten, die nadien zijn gewijzigd.
Scheepens is gerechtigd om de afgegeven begroting zonder voorafgaand overleg met maximaal 10% te overschrijden.

5.6 Opdrachtgever zal de begroting van Scheepens b.v. binnen vijf werkdagen na verzending ter goedkeuring tekenen en aan Scheepens retourneren. Begrotingen die niet tijdig worden geretourneerd, worden als goedgekeurd beschouwd.

5.7 Indien op verzoek van opdrachtgever werkzaamheden door Scheepens worden verricht voordat de hier bedoelde goedkeuringsprocedure van de begroting is voltooid, zal Scheepens gerechtigd zijn haar honorarium en kosten in redelijkheid door te berekenen, ook indien deze niet in de begroting zijn begrepen of een goedgekeurde begroting helemaal niet tot stand komt.

Artikel 6. Prijzen

6.1 Indien niet op basis van een begroting als bedoeld in artikel 5 wordt gewerkt, is het navolgende van toepassing.

6.2 Alle prijzen zijn excl. BTW, transportkosten en porti.

6.3 In afwijking van het gestelde in artikel 3 heeft Scheepens het recht prijsverhogingen van derden, voorzover na de offerte bekend geworden, aan opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 7. Uitvoering en levering

7.1 Scheepens zal de opdracht naar beste kunnen en vanuit haar professionele inzicht vervullen.

7.2 Wanneer de briefing van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft en verschillende mogelijkheden door Scheepens dienen te worden verkend alvorens tot een definitief voorstel kan worden gekomen, zullen deze werkzaamheden mede zijn begrepen onder de overeenkomst, gebaseerd op het uiteindelijke voorstel.

7.3 De diensten en daarbij behorende goederen worden geleverd ter plaatse waar Scheepens is gevestigd.

7.4 Eigendomsoverdracht van eventuele geleverde goederen vindt plaats door levering en volledige betaling. Het risico is vanaf levering bij opdrachtgever.

Artikel 8. Tijdsplanning

8.1 De door Scheepens te geven tijdsplanning inzake de opdracht geldt slechts als indicatie en is niet te beschouwen als fatale termijnen.

8.2 Niet tijdige levering van enig onderdeel geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden of schade te claimen, tenzij tevoren schriftelijk het specifieke belang van een bepaalde termijn door opdrachtgever schriftelijk is vastgelegd en zulks door Scheepens is geaccepteerd.

8.3 Zelfs in geval van een specifiek belang van een bepaalde termijn, als bedoeld in 8.2, zal Scheepens niet aansprakelijk zijn voor late levering wanneer deze wordt veroorzaakt door omstandigheden, welke buiten de macht van Scheepens liggen.

Artikel 9. Reclamaties

9.1 Wanneer het geleverde bij levering zichtbare gebreken vertoont, is opdrachtgever verplicht onverwijld schriftelijk te reclameren.

9.2 Betreffende gebreken, welke bij levering niet zichtbaar waren, is opdrachtgever verplicht onverwijld na constatering van het gebrek schriftelijk te reclameren.

9.3 Reclamaties welke niet schriftelijk en tijdig als omschreven in artikel 9.1 en 9.2 zijn geschied, behoeven niet meer door Scheepens in behandeling te worden genomen.

Artikel 10. Opschorting

Scheepens is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten, in geval de opdrachtgever in gebreke is met enige verplichting jegens Scheepens, daaronder begrepen het stellen van de gevraagde zekerheid ex artikel 20.5.

Artikel 11. Meerdere opdrachten voor hetzelfde project

Wanneer opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers/ontwerpbureau’s wenst te verstrekken, dient hij Scheepens hiervan vooraf op de hoogte te stellen. Ook is de opdrachtgever hiertoe gehouden wanneer hij eenzelfde opdracht al reeds eerder aan een ander ontwerper/ontwerpbureau heeft verstrekt.

Artikel 12. Juistheid van gegevens

Scheepens mag vertrouwen op de juistheid, en de volledigheid van de gegevens zoals door opdrachtgever verstrekt bij de opdracht/briefings. Voor eventuele schadelijke gevolgen naar aanleiding van onjuistheden, of onvolledigheden zal opdrachtgever aansprakelijk zijn.

Artikel 13. Productiebegeleiding

13.1 Scheepens zal toezicht houden op de uitvoering van eventueel door of namens opdrachtgever aan grafische of andere (productie)bedrijven te verstrekken opdrachten.

13.2 Scheepens zal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, nimmer zelfstandig partij zijn bij een dergelijke overeenkomst met een productiebedrijf. Scheepens kan opdrachtgever vertegenwoordigen tegenover een productiebedrijf voorzover dat binnen een redelijke uitvoering van de opdracht passend is en zulks schriftelijk is bevestigd.

13.3 Alvorens de definitieve toestemming tot productie wordt verstrekt, dient Scheepens de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype schriftelijk te hebben goedgekeurd.

13.4 Ook indien werkzaamheden van Scheepens inzake productiebegeleiding niet afzonderlijk in de begroting zijn opgenomen, zullen deze door opdrachtgever worden vergoed.

Artikel 14. Mediacontracten

Alle mediacontracten worden afgesloten na opdracht van opdrachtgever door en op naam van Scheepens Opdrachtgever is verplicht de overeengekomen contracthoeveelheid tegen de geldende prijs af te nemen via Scheepens.

Artikel 15. Auteursrechten etc.

15.1 Het auteursrecht, het recht van tekening of model of enig ander intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot ieder ontwerp (voorlopig of definitief) iedere (werk)tekening, model of andere vormgevingen, berust bij Scheepens.

15.2 Wanneer niet schriftelijk anderszins is overeengekomen, verkrijgt opdrachtgever door acceptatie van de opdracht en onverminderd het gestelde sub 15.3, slechts het recht op eenmalig gebruik voor het doel en in een omvang zoals dat concreet tussen partijen voor ogen stond ten tijde van de acceptatie van de opdracht.

15.3 Opdrachtgever zal pas tot enig gebruik van enig goed waarop intellectuele eigendomsrechten zoals bedoeld sub 15.1 van Scheepens berusten, zijn gerechtigd wanneer volledige betaling van al het aan Scheepens verschuldigde zal hebben plaatsgevonden.

15.4 Het is opdrachtgever niet toegestaan wijzigingen in een ontwerp van Scheepens aan te (doen) brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Scheepens. Scheepens zal deze toestemming niet op onredelijke gronden weigeren, doch zal tevens in de gelegenheid moeten worden gesteld op voor haar gebruikelijke condities, dergelijke wijzigingen zelf uit te (doen) voeren.

Artikel 16. Originaliteit

Scheepens staat er voor in dat de door haar gecreëerde werken origineel zijn en dat zij over de desbetreffende rechten met betrekking tot het gebruik, zoals omschreven in de opdracht kan beschikken.

Artikel 17. Naamsvermelding

17.1 Scheepens is, tenzij dit schriftelijk wordt uitgesloten, gerechtigd haar ontwerpen te signeren, c.q. haar naam te doen vermelden in het colofon of op een titelrol of anderszins, mits op een gebruikelijke wijze.

17.2 Indien Scheepens dit wenst zal het te verveelvoudigen werk, voorzover van toepassing, worden voorzien van het symbool c, respectievelijk d, onder vermelding van naam van het bureau en het jaar van eerste openbaarmaking, en het jaar en/of nummer van een internationaal depot.

Artikel 18. Promotioneel gebruik

Scheepens zal, onverminderd hetgeen omtrent de rechten zal worden overeengekomen, gerechtigd zijn haar ontwerp te gebruiken ten behoeve van haar eigen promotie en/of publiciteit. Zij zal daartoe uitsluitend toestemming van opdrachtgever behoeven, wanneer deze zelf nog niet tot gebruik van het ontwerp is overgegaan, welke toestemming niet onredelijk zal worden geweigerd.

Artikel 19. Beëindiging opdracht

19.1 Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht te herroepen, doch uitsluitend onder de navolgende voorwaarden:
a) alle door Scheepens in redelijkheid gemaakte kosten (honoraria daaronder begrepen) tot het moment van herroeping, worden door opdrachtgever terstond voldaan, en
b) opdrachtgever zal Scheepens terstond vergoeden de door Scheepens in redelijkheid te verwachten winstmarge met betrekking tot de opdracht, voor dit doel hier gefixeerd op 25% van het totale bedrag dat met de opdracht is gemoeid.

19.2 Ingeval er sprake is van omstandigheden, waarop Scheepens geen invloed kan uitoefenen en ongeacht of deze afhankelijk zijn van de wil van de opdrachtgever, welke de nakoming van de opdracht door Scheepens in redelijkheid onmogelijk maken, heeft Scheepens het recht de opdracht terug te geven, waarbij zij het recht zal hebben op de vergoeding zoals omschreven als sub 19.1.

19.3 Ingeval van (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van één der partijen, heeft de andere partij het recht de overeenkomst terstond te beëindigen. Het bepaalde sub 19.1 geldt ook in een dergelijk geval.

Artikel 20. Betaling

20.1 Alle betalingen dienen ontvangen te zijn binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

20.2 Zodra en zolang opdrachtgever niet al hetgeen is verschuldigd tijdig zal hebben voldaan, is opdrachtgever in verzuim en is hij daarvoor een ‘boeterente’ verschuldigd bestaande uit de wettelijke rente, te vermeerderen met een boete van 2%.

20.3 Alle buitengerechtelijke kosten welke door Scheepens ter invordering van openstaande gelden worden gemaakt, komen voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever bij verzuim aan Scheepens een minimaal bedrag verschuldigd als bepaald in het declaratietarief van de Orde van Advocaten, ongeacht indien de werkelijke kosten hoger zijn, zijn gebondenheid tot betaling van het meerdere.

20.4 Betalingen dienen te geschieden op de door Scheepens geannonceerde of anderszins aangegeven bankrekening, of girorekening.

20.5 Scheepens is te allen tijde gerechtigd, ongeacht hetgeen omtrent de betaling is overeengekomen, zekerheid voor de nakoming van de financiële verplichtingen van opdrachtgever te eisen, waaronder mede begrepen een bankgarantie en opdrachtgever zal in redelijkheid daaraan moeten medewerken.

Artikel 21. Afgifte materiaal

Alle materialen, die betrekking hebben op de opdracht en die in het kader daarvan aan opdrachtgever ter beschikking dienen te worden gesteld, zullen op eerste aanvraag van opdrachtgever aan deze worden overgedragen, doch slechts nadat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Scheepens zal hebben voldaan. Hetzelfde geldt voor opdrachtgever terzake van materialen van Scheepens (zoals werktekeningen, artwork etc.), voorzover niet anders werd overeengekomen.

Artikel 22. Aansprakelijkheid/schadebeperking

22.1 Opdrachtgever vrijwaart Scheepens voor enige aansprakelijkheid jegens derden voor gebrekkigheid van enig produkt, dat is geproduceerd op basis van het ontwerp van Scheepens behalve ingeval sprake is van een voor Scheepens ten tijde van het ontwerpen redelijkerwijze kenbaar gebrek in haar ontwerp.

22.2 In ieder geval zal Scheepens nimmer aansprakelijk zijn noch jegens opdrachtgever, noch jegens derden voor enige gevolgschade of andere schade. Onverminderd het bovenstaande zal Scheepens nimmer schadevergoeding verschuldigd zijn, die uitgaat boven hetgeen met de opdracht was gemoeid.

22.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 12 blijft opdrachtgever te allen tijde verantwoordelijk voor en vrijwaart Scheepens terzake van enige schade of aanspraak voortvloeiend uit onjuiste of onvolledige omschrijving of vermelding van produkten of bestanddelen daarvan in het kader van de opdracht.

Artikel 23. Geheimhouding

Scheepens is verplicht alle informatie van opdrachtgever, die voor hem als vertrouwelijk kenbaar is, vertrouwelijk te behandelen.

Artikel 24. Overdracht

De rechten en/of plichten uit hoofde van onder deze voorwaarden tot stand gekomen overeenkomsten kunnen niet worden overgedragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij

Artikel 25. Toepasselijk recht/competentie

25.1 Het Nederlands recht is met uitsluiting van ieder ander recht van toepassing.

25.2 Alle geschillen voortvloeiend uit enige overeenkomst tussen Scheepens en opdrachtgever zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het arrondissement waar Scheepens is gevestigd.

Cookie policy

Scheepens gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar scheepens.nl/cookies. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Scheepens toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen